توضیحات

با توجه به اینکه شاسی خودرو پراید ضغیف است این قطعه را روی شاسیهای جلوی خودرو نصب میکنند که هنگام تصادف،شدت ضربه را به یک سوم کاهش میدهد و باعث کمتر شدن خسارت در خودرو میشود.